Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Dąbrowa

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY DĄBROWA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015.1515 ze zm.), z w o ł u j ę  w dniu 3 marca 2016 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, sesję Rady Gminy Dąbrowa.

Proponowany porządek obrad:                      

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dąbrowa
  za rok 2015.
 4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dąbrowa za 2015 r.
 5. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2016,
 6. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Sławicach.
 7. Zmiana uchwały Nr XLI/326/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 8. Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 9. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 10. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2016 r.
 11. Zmiana uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r.
  w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 12. Wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia obszaru sołectw Sławice, Wrzoski
  i części Karczowa z Gminy Dąbrowa i jego włączeniu  do Miasta Opola.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

Otrzymują:

 1. Pan Karol Gregulec – Mechnice
 2. Pan Alfred Biskup - Chróścina
 3. Pan Ryszard Gonschior - Chróścina
 4. Pan Mariusz Konopa - Ciepielowice
 5. Pan Karol Widacha – Dąbrowa
 6. Pan Andrzej Pośliński – Dąbrowa
 7. Pan Leszek Koksanowicz – Karczów
 8. Pan Robert Rutowicz – Skarbiszów
 9. Pani Maria Rynkowska – Mechnice
 10. Pani Maria Sikora – Narok
 11. Pan Rafał Lyga – Niewodniki
 12. Pan Kazimierz Wojdyła – Prądy
 13. Pan Piotr Los – Wrzoski
 14. Pan Waldemar Prudlik – Żelazna

 

Niniejsze zawiadomienie zobowiązuje pracodawcę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwieniu mu brania udziału w pracach organów gminy, na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

     1. Pani Helena Cisowska – Sołtys wsi Ciepielowice

     2. Pani Magdalena Podsada – Sołtys wsi Chróścina

     3. Pani Elżbieta Mojzyk – Sołtys wsi Dąbrowa

     4. Pan Józef Gerc – Sołtys wsi Karczów

     5. Pan Mateusz Brosławski – Sołtys wsi Lipowa

     6. Pani Teresa Kowolik – Sołtys wsi Mechnice

     7. Pani Marzena Odziomek – Sołtys wsi Narok

     8. Pani Mariola Wieczorek – Sołtys wsi Niewodniki

     9. Pan Andrzej Pochopień – Sołtys wsi Nowa Jamka

     10. Pan Andrzej Piotrowicz – Sołtys wsi Prądy

     11. Pan Czesław Grabarz – Sołtys wsi Siedliska

     12. Pani Jadwiga Zalovskyy – Sołtys wsi Skarbiszów

     13. Pan Janusz Warsitz – Sołtys wsi Sławice

     14. Pan Piotr Fikus – Sołtys wsi Wrzoski

     15. Pani Gertruda Ledwig – Sołtys wsi Żelazna

 

Podstawą urlopowania sołtysa od pracy zawodowej jest art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  oraz §14 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu każdego wyżej wymienionego Sołectwa.

 

 1. Pan Marek Leja  – Wójt Gminy
 2. Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta
 3. Pan Rudolf Szymainda – Sekretarz Gminy
 4. Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy
 5. Pani Jolanta Kubów – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
 6. Pani Marzena Nowak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
 7. Pan Janusz Staszowski – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
 8. Pan Zbigniew Janowski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 25-02-2016 15:14
Przewiń do góry