Decyzje podatkowe w 2016 roku

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi otrzymanych decyzji podatkowych, Skarbnik Gminy wyjaśnia:

Doręczanie dwóch decyzji do małżonków, tj. do żony i do męża, wynika z przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 4 tej ustawy (nowe brzmienie weszło w życie 1.01.2016 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za nieruchomość będącą we współwłasności.

Zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 24-02-2016 12:47
Przewiń do góry