Ogłoszenie trzech wyników o otwartych konkursach ofert

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o trzech wynikach przeprowadzonych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Dąbrowa w 2016r. ogłoszonych 5 stycznia 2016r.

I.

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Gminy Dąbrowa w 2016r. ogłoszonego 5 stycznia 2016r.

Wykonawcą zadania na okres od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 31 grudnia 2016 roku został:

Caritas Diecezji Opolskiej

45-010 Opole ul. Szpitalna 5a,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 170 000zł

Uzasadnienie wyboru

Oferta spełniająca wymagania formalne, merytoryczne oraz oczekiwania gminy przedstawiła ww. organizacja, w związku z powyższym oferta ta zostały wybrana do realizacji powyższego zadania.

Dąbrowa, 2016-02-19

OR.524.1.2016

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

 

II.

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Dąbrowa w 2016r. ogłoszonego 5 stycznia 2016r.

Wykonawcą zadania na okres od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 31 grudnia 2016 roku zostały

„Dąbrowskie Skarby” Stowarzyszenie Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56/110

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 15 000zł

Uzasadnienie wyboru

Oferta spełniająca wymagania formalne, merytoryczne oraz oczekiwania gminy przedstawiła ww. organizacja, w związku z powyższym oferta ta zostały wybrana do realizacji powyższego zadania.

Jedna oferta nie spełniła wymagań ogłoszenia do jej rozpatrzenia tj. Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „Life for dance” Żerkowice ul. Spacerowa 5.

 

Dąbrowa, 2016-02-19

OR.524.2.2016

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

III.

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego do realizacji na terenie Parku Wiejskiego w Chróścinie - obejmującego działki o nr 81/12, 302/8 i 310/8 k. m. 5 Gminy Dąbrowa w 2016r. ogłoszonego 5 stycznia 2016r.

Unieważnienie konkursu

Uzasadnienie

Nie złożono żadnej oferty na przedmiotowe zadanie.

 

Dąbrowa, 2016-02-19

OR.524.4.2016

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 19-02-2016 12:34
Przewiń do góry