Nabór kandydatów na ławników sądowych.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. 

 

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów na ławników (do 30 czerwca 2011 roku) zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.


Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.          


Ławnikiemnie może być:

 1. osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz
  w prokuraturze,
 2. osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokat i aplikant adwokacki,
 5. radca prawny i aplikant radcowski,
 6. duchowny,
 7. żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusz Służby Więziennej,
 9. radny gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego (wzór poniżej) do której kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest sekretariacie Urzędu Gminy lub w pok. Nr 105 oraz poniżej.

Pobierz plikKARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

 

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Gminy Dąbrowa w pok. 5 w godzinach pracy urzędu.

 

Uwaga:Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęło do rady miasta po upływie określonego terminu (30.06.2011) pozostawia sie bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.  

 

WÓJT GMINY

/-/ MAREK LEJA

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 01-06-2011 11:32
Przewiń do góry