Sesja Rady Gminy

W dniu 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Plan pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2016 rok.
 4. Nadanie nazwy ulicy we Wrzoskach.
 5. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
 6. Zmiana uchwały Nr XXVII/200/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa.
 7. Przyjęcie programu rozwoju pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025”.
 8. Określenie kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.
 9. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów w nieruchomości położonej w Ciepielowicach, stanowiących własność Gminy Dąbrowa.
 10. Zmiana Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2015 rok.
 11. Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 12. Dopłata do ceny 1m3 ścieków.
 13. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Uchwała budżetowa gminy Dąbrowa na 2016 rok.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 17. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 21-12-2015 11:13
Przewiń do góry