Promocja nie tylko w Polsce! Publikacja "Skarby naszego regionu"

11.jpeg

W lipcu b.r. gmina realizowała projekt pod nazwą "Skarby naszego regionu". Teraz prace dobiegają końca. Zadanie zostało dofinansowane za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad, a polegało na wydaniu 100 stronicowej publikacji o gminie Dąbrowa i czeskim partnerze projektu. Realizacja zadania następuje w wyniku rozwijającej się współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Dąbrowa (9,5 tyś mieszkańców) a MAS Moravska Brana (22 tyś mieszkańców, 32 gminy, 78 członków). Książka wydana w 4 językach (pol-cz-niem-ang) opisuje walory terenu, atrakcje turystyczne, położenie, bazę sportową, ośrodki edukacyjne i zasoby przyrodnicze i życie kulturowe. Głównym założeniem projektu jest pogłębienie współpracy transgranicznej pol-cz, popularyzacja wiedzy pogranicza, potencjału turystycznego i uwrażliwienie na wzajemne wpływy kulturowe obu sąsiadujących narodów. Ogólnie to wieloaspektowa promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu transgranicznego PRADZIAD oraz intensyfikacja współpracy między społecznościami po obu stronach granicy.
Z jednej strony - dolina Odry, brak przemysłu ciężkiego, różnorodność krajobrazów, pięć pałaców, zabytkowe parki, stawy, zabytki sakralne, natura 2000, krzyże i kapliczki - walory wciąż mało jeszcze znane, a z drugiej strony działalność kulturalna, działalność społeczna, ludzie, straże pożarne, organizacje pozarządowe. Partner czeski to inny teren, górski klimat, odmienne walory turystyczno-krajoznawcze i chętni do aktywizacji ludzie. Partnerzy projektu jednoznacznie stwierdzili, iż tereny położone dalej od granicy są mało wypromowane, mało znane i mało rozpoznawane. Popularyzacja tych terenów jest niemal znikoma. 

Projekt „Skarby naszego regionu” o wartości 28 700 PLN realizowany został przez Gminę Dąbrowa w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 20017-2013, a jego finansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% dofinansowania), ze środków budżetu państwa (10% dofinansowania) i budżetu Gminy Dąbrowa (5%)

Ideą Euroregionu Pradziad jest zbliżanie i współpraca pomiędzy Polską i Czechami, zacieśnianie kontaktów społeczności zamieszkałych po obu stronach granicy przez organizowanie i wspieranie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie turystyki, sportu, kultury i oświaty.
Projekt wpływa pozytywnie na budowanie oraz utrwalanie więzi pomiędzy beneficjentami projektu oraz pozwolił na stworzenie mocnej podwaliny dla dalszej, efektywnej współpracy obu stron. 

Publikacja wydana w 1000 egzeplarzy, w formacie A4 jest bezpłatna.

Elektroniczną wersję publikacji można pobrać tutaj:  PDFGD-folder_promo-web_version.pdf (15,45MB)

11.jpeg

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 29-07-2015 08:43
Przewiń do góry