pogoda

 Ważnym wskaźnikiem prezentującym aktywność mieszkańców i obszar ich działań jest stan infrastruktury społecznej na opolskich wsiach, na 1027 sołectw w województwie 703 należy do programu odnowy wsi, w tym w 68,5 % ogółu wsi istnieją świetlice wiejskie, natomiast we wsiach uczestniczących w Programie Odnowy Wsi wskaźnik ten wynosi 108,9 %. Podobnie prezentują się dane dotyczące liczby stowarzyszeń , placów spotkań czy boisk na wsiach. Sołectwa uczestniczące w programie odnowy wsi realizują znacznie więcej zadań niż pozostałe. Zestawienie w załączonej Tabeli nr 1. 

Jednakże jeżeli przeanalizujemy zakres nowoczesnych rozwiązań, które wskazujemy w modelu Wieś Przyszłości jako zadania wymagalne dla rozwoju sołectwa i uzyskaniu statusu Lidera Odnowy Wsi jak np. sale sołeckie przystosowane do działalności edukacyjnej, sale z dostępem do internetu, strony internetowe sołectw, zorganizowane miejsca spotkań plenerowych i inne nowoczesne miejsca i przedsięwzięcia przystosowane do aktualnych wyzwań rozwojowych na wsiach, należy stwierdzić, że są to obiekty wymagające dalszych dużych nakładów inwestycyjnych jak np. wyposażenie sal, infrastrukturę placów spotkań i obiektów sportowych itp. Wg sprawozdań sołeckich ze wsi uczestniczących w programie, także te najaktywniejsze wsie mają niską realizację zadań w tym obszarze. Zestawienie w załączonej Tabeli nr 2. 

Wiąże się to niewystarczającym finansowaniem tych zadań. Liderzy wiejscy oczekują na kolejny PROW 2014 – 2020, z którego dla tej grupy beneficjentów będą dostępne środki finansowe w tym działania: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich oraz Leader – Realizacja operacji w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju, . W latach 2007-2012 uczestnicy programu odnowy wsi zrealizowali najwięcej zadań jako, że w okresie tym wiedzę nabytą podczas wcześniejszych szkoleń i potrzeby mieszkańców wsi wspierały śr

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 10-06-2015 12:03
Przewiń do góry