Ważne! Ankieta PGN

pgn.jpegGmina Dąbrowa przystąpiła do realizacji opracowania pod tytułem ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa" (PGN). Dokument ten jest niezbędny, aby w kolejnych latach nasza Gmina mogła pozyskiwać środki finansowe m. in. z funduszy UE (Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na działania związane z poprawą jakości powietrza oraz wzrostem efektywności energetycznej na obszarze Gminy. Obiekty i działania, które nie zostaną ujęte w PGN nie będą mogły zabiegać o dofinansowanie zewnętrzne. Dotyczy to także inwestorów indywidualnych, czyli Państwa. Obowiązek zbieżności planowanych zadań z PGN wprowadzać zamierzają kolejne instytucje dofinansowujące zarówno inwestycje termomodernizacyjne, jak i te dotyczące odnawialnych źródeł energii, m. in. w ramach uruchamianego programu Prosument (wytwarzanie energii na własne potrzeby).
Plan powinien obejmować jak najszerszą grupę działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji gazów i pyłków tak, aby poprawiając komfort energetyczny obiektów oraz urządzeń, zyskać równocześnie czystsze powietrze.

Informacje uzyskane od Państwa pozwolą określić aktualny stan infrastruktury budowlanej energetycznej i transportowej na terenie Gminy. Jednocześnie umożliwią nam uwzględnienie w tworzonym dokumencie oczekiwań Mieszkańców związanych m.in. z termomodernizacją obiektów, zakupem i instalacją czystych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych) oraz wymianą niskosprawnych kotłów i pieców.

Dlatego uprzejmie proszę Was, Szanowni Mieszkańcy Gminy Dąbrowa, o wypełnienie ankiety w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Ankietę można pobrać poniżej z naszej strony internetowej. Ponadto, ankieta będzie kolportowana w czerwcowym wydaniu miesięcznika ,, Życie Gminy Dąbrowa’’ oraz dostępna będzie  u sołtysów, którzy także włączą się w jej kolportaż.

Wypełnioną ankietę można będzie: dostarczyć do Kancelarii Urzędu Gminy, przesłać pocztą na adres Urzędu: ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, przesłać mailowo na adres: gkios@gminadabrowa.pl , bądź złożyć u sołtysów.

Wypełnione ankiety będą przez Gminę traktowane równocześnie jako państwa wstępne zainteresowanie udziałem w ewentualnych inicjatywach dotyczących realizacji Planu w kolejnych latach. O podejmowanych inicjatywach będziemy Państwa informowani na bieżąco.

Dobro wspólne, jakim jest czyste powietrze wymaga od nas wszystkich poczucia odpowiedzialności oraz współdziałania. Licząc na państwa zrozumienie i współpracę, dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

 

 Wójt Gminy Dąbrowa
 /-/ Marek Leja

 

Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

logoPGN.jpeg

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – Dlaczego warto wziąć w tym udział  PDFTUTAJ.pdf (402,17KB)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – ANKIETA do pobrania tutaj:  DOCANKIETA.doc (61,00KB)

 

 

P L A N    G O S P O D A R K I      N I S K O E M I S Y J N E J   – A N K I E T A  (POBRANIE)

  • MOŻNA POBRAĆ TUTAJ:  DOCANKIETA.doc (61,00KB)
  • można otrzymać od sołtysów wszystkich miejscowości Gminy Dąbrowa
  • można otrzymać w ramach czerwcowego wydania miesięcznika ,, Życie Gminy Dąbrowa’’
  • można otrzymać w Urzędzie Gminy Dąbrowa, pok. 103

 

pgn.jpeg

P L A N    G O S P O D A R K I      N I S K O E M I S Y J N E J   – A N K I E T A  (DOSTARCZENIE)

  • wypełnioną ankietę można wysłać na adres mailowy: gkios@gminadabrowa.pl
  • wypełnioną ankietę można dostarczyć do Kancelarii Urzędu Gminy przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56  w Dąbrowie
  • wypełnioną ankietę można wysłać pocztą na adres Urzędu: ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa
  • wypełnioną ankietę można przekazać sołtysowi danej miejscowości Gminy Dąbrowa

 

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2015 r. !!!

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z Ankietą, prosimy o kontakt z:

  • Firmą EKOPOL – PROJEKT, tel. 502732211, e-mail: 
  • Urzędem Gminy Dąbrowa, ul. ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, tel. 77 464 10 10 wewn. 203, e-mail: gkios@gminadabrowa.pl

Z góry dziękujemy za zaangażowanie w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 
Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 22-05-2015 19:15
Przewiń do góry