Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 maja 2015 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2014.
 4. Udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa.
 6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2014 rok.
 7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2014 rok.
 8. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2014 rok.
 9. Zmiana Uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały.
 10. Zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Żelazna.
 11. Zmiana Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Gminy Dąbrowa na 2015 rok.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 14. Wolne wnioski i zapytania

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 22-05-2015 19:01
Przewiń do góry