Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2015 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2015 r.

Od 1 marca 2015 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2015 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1682) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wynoszącym 100,68%, nie mniej niż o kwotę 36 zł. Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 36 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 36 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r.

 

Od 1 marca 2015 r. kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrośnie o 36 zł i wyniesie 880 zł 45 gr miesięcznie (brutto). W związku z tym od 1 marca 2015 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej wyniesie również 880 zł 45 gr. W konsekwencji od dnia 1 marca 2015 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 28 lutego 2015 r. Od 1 marca 2015 r. wysokość renty socjalnej wynosi 739 zł 58 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2015 r. nie może przekroczyć kwoty 1.760 zł 90 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 88 zł 05 gr). Od tak ustalonej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Od 1 marca 2015 r. wzrastają kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

  • dodatek pielęgnacyjny – 208 zł 17 gr,
  • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 312 zł 26 gr,
  • dodatek za tajne nauczanie – 208 zł 17 gr,
  • dodatek kompensacyjny – 31 zł 23 gr,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 391 zł 26 gr.

Od tej daty wzrasta do kwoty 208 zł 17 gr wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Od 1 marca 2015 r. wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty 165 zł 88 gr miesięcznie.
W związku ze zmianą emerytury podstawowej od 1 marca br. wzrasta do kwoty 3.521 zł 80 gr zasiłek macierzyński, który przysługuje w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.
Od 1 marca 2015 r. kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 zł. Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 zł za  1 dzień czasowej niezdolności do pracy.
Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2014 r. wyniosło 3.942 zł 67 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od 1 marca  2015 r. kwoty te  wynoszą:

  • 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.759 zł 90 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
  • 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5.125 zł 50 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),
  • przychody między kwotą 2.759 zł 90 gr a 5.125 zł 50 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 561 zł 70 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 477 zł 47 gr.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych rolniczych.

 

Przykład I

Emeryt, były rolnik, w wieku 77 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,06. Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem wynosiła od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r. 895 zł 12 gr (tj. najniższa emerytura 844 zł 45 gr x 1,06). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał w tym okresie emeryturę w wysokości 769 zł 12 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 206 zł 76 gr.
Od 1 marca 2015 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 931 zł 12 gr (tj. dotychczasowa kwota emerytury 895 zł 12 gr + 36 zł), natomiast dodatek pielęgnacyjny – do kwoty 208 zł 17 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 798 zł 12 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 208 zł 17 gr. Realna kwota podwyżki od 1 marca 2015 r. wyniesie 30 zł 41 gr.

 

Przykład II

Były rolnik pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,22 i 0,93.  od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r. renta wynosiła 971 zł 12 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 831 zł 12 gr. Od 1 marca 2015 r. renta wzrośnie do kwoty 1.007 zł 12 gr (tj. dotychczasowa kwota renty 971 zł 12 gr + 36 zł). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 859 zł 12 gr. Realna kwota podwyżki od 1 marca 2015 r. wyniesie 28 zł.

Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona w marcu 2015 r., a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności. O nowej kwocie świadczenia emeryci i renciści zostaną poinformowani decyzjami. Jak przewiduje się – marcowa akcja waloryzacji obejmie około 1,20 mln świadczeń, które zostaną podwyższone przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 23-02-2015 10:25
Przewiń do góry