Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: czwartek, 15-11-2018
Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda

Sesja Rady Gminy

W dniu 22 grudnia 2014 r. (PONIEDZIAŁEK) o godzinie 1600 w świetlicy wiejskiej w Naroku odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata 2013-2016, za okres od lutego do listopada 2014 r.
 4. Zmiana uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych
  i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.
 5. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.
 6. Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 7. Uchwalenie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 8. Przejęcie od powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową (Karczów, ul. Dąbrowska).
 9. Przejęcie od powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową (Dąbrowa, ul. Sokolnicka).
 10. Zmiana uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok.
 11. Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
 12. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Uchwała budżetowa gminy Dąbrowa na 2015 rok.
 14. Ustalenie  dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę.
 15. Zasady przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dąbrowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 18. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Data publikacji: 15-12-2014 12:14
Data modyfikacji:
 15-12-2014 12:14
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »