Tereny inwestycyjne w Gminie Dąbrowa: Węzeł Prądy, szczegóły na stronie internetowej    *  *  *    Stanowcze NIE! dla zmiany granic Gminy Dąbrowa. 96 % przeciw proponowanej zmianie granic. Szczegóły konsultacji społecznych w aktualnościach i na stronach BIP    *  *  *      

Dziś jest: niedziela, 21-01-2018
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Data publikacji: 20-10-2014 11:23 Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niewodnikach

Dąbrowa, 17 października  2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  OGŁASZA

I przetarg  ustny  nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niewodnikach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 171/5  z mapy 1 o pow. 0,0422 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę OP1O/00076508/9.

Działka niezabudowana w otoczeniu terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i bezpośrednim sąsiedztwie wód płynących. Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia w energię elektryczną i wodę w niedalekiej odległości. Teren w zasięgu powodzi   z roku 1997 r.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy znajduje się na obszarach znaczonych symbolem 8.1.ZP – tereny zieleni urządzonej :

- funkcja podstawowa – tereny zieleni urządzonej, parki, skwery,

- funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa, w tym usługi turystyki, tereny sportu         

  i rekreacji, wody śródlądowe, ciągi piesze i rowerowe,

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i pomników oraz obiektów            

  i urządzeń związanych z funkcją parkową,

- granice układów ruralistycznych proponowanych do objęcia ochroną,

- oraz na pograniczu z proponowanym przebiegiem projektowanych dróg dojazdowych, 

  ścieżek i tras rowerowych.

Cena wywoławcza  - 6 000 zł netto.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu  21 listopada  2014 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej (nr 106)  Urzędu Gminy Dąbrowa  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003  do dnia 17 listopada 2014 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa z dniem 17 listopada 2014 r.  Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu, lub dzień dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa pokój 104 tel.  077 4641010.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
        
Marek Leja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony »