Oferta pracy w Urzędzie Gminy  *  *  * 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Dąbrowa będzie nieczynny  *  *  *

Dziś jest: wtorek, 11-12-2018
Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Sesja Rady Gminy

W dniu 19 grudnia 2013 r. (czwartek) o godzinie 1600 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Nadanie nazwy ulicy w Dąbrowie.
 4. Uchwalenie ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa na lata 2013-2032’’.
 5. Uchwalenie ,, Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Dąbrowa na rok 2014.
 6. Przyjęcie gminnego programu zdrowia psychicznego dla Gminy Dąbrowa na 2014 rok.
 7. Uchwalenie programu ,, Opolskiej Karty Rodziny 3+’’ dla gminy Dąbrowa na rok 2014.
 8. Przystąpienie do realizacji projektu pn. ,, I ja mogę wiele’’.
 9. Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXX/224/13 z dnia 27 czerwca 2013r. dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.,, Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej’’ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.
 10. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 12. Zmiana uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Dopłata do ceny 1m3 ścieków w 2014r.
 14. Zmiana uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
 15. Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Uchwalenie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok.
 18. Interpelacje radnych.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
Data publikacji: 13-12-2013 09:41
Data modyfikacji:
 17-12-2013 09:05
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Modyfikował: Grzegorz Jeziorański
Powrót do poprzedniej strony »