Klub Seniora w Dąbrowie już działa. Zapraszamy Seniorów na zajęcia    *  *  *   Program Maluch + - jest dofinansowanie, jest decyzja - budujemy żłobek w obiekcie po Gimnazjum w Żelaznej.

Dziś jest: poniedziałek, 19-11-2018
Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła

Fundusz Sołecki Niewodniki 2018

Na rok 2018,  dla sołectwa Niewodniki, została przyznana kwota w wysokości 19 223,30zł.***

Zaplanowane przedsięwzięcia:

1. utrzymanie terenów zielonych
2. zakup kosy spalinowej z akcesoriami
3. organizacja imprez i uroczystości wiejskich
4. wymiana ogrodzenia przy świetlicy
5. doposażenie placu zabaw
6. zabudowa wiaty przy boisku

 


*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Data publikacji: 17-11-2017 10:17
Opublikował: Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Powrót do poprzedniej strony »